Algemene Voorwaarden

Online Starterstraining

een handelsnaam van YelloWij Trainingen B.V.

d.d. 31 oktober 2013 

 

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Online Starterstraining: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Online Starterstraining is een handelsnaam van YelloWij Trainingen B.V. gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58840249;

b. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten die op de website(s) van Online Starterstraining worden aangeboden;

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de gebruiker en Online Starterstraining tot gebruik van de diensten;

d. Dienst of Diensten: de diensten welke op de website(s) worden aangeboden bestaande uit het online platform en de (training) services en tools die Online Starterstraining aan haar gebruikers te bieden heeft;

e. Website(s): de website www.starterstraining.nl en online.starterstraining.nl .

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die op de website(s) worden aangeboden.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3 Online Starterstraining kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Gebruikers worden hiervan op de hoogte gesteld per email. Indien de gebruiker niet akkoord is met de gewijzigde algemene voorwaarden, dient hij de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Kennelijke fouten of vergissingen op de website(s) binden Online Starterstraining niet.

3.3 De diensten worden niet aangeboden aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

 

Artikel 4: Aanmelden en totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten dient de gebruiker zich aan te melden. Het aanmelden geschiedt middels het invullen van het elektronisch inschrijfformulier op de website.

4.2 Voordat de gebruiker het inschrijfformulier via de website kan insturen, dient de gebruiker aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

4.3 Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid door de gebruiker te worden ingevuld.

4.4 Direct na het tot stand komen van de overeenkomst stuurt Online Starterstraining de gebruiker een elektronische bevestiging. Zolang de gebruiker deze bevestigingsemail niet heeft ontvangen, kan de gebruiker de overeenkomst ontbinden.

4.5 Nadat de gebruiker een elektronische bevestiging heeft ontvangen, kan de gebruiker gebruik maken van de diensten. Indien voor een dienst betaald dient te worden, dan kan de gebruiker gebruik maken van de betreffende dienst nadat Online Starterstraining de betaling heeft ontvangen.

 

Artikel 5: Account en inlogcodes

5.1 Het account is persoonlijk. Het is de gebruiker niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn account.

5.2 Online Starterstraining kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inlogcodes van de gebruiker. Online Starterstraining kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de gebruiker.

 

Artikel 6: Looptijd van de overeenkomst

6.1 Indien de gebruiker gebruik maakt van een gratis dienst van Online Starterstraining, dan wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan en kan de gebruiker de overeenkomst te allen tijde opzeggen.

6.2 Indien de gebruiker dient te betalen voor een dienst, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd. Zie ook artikel 9.10 . De gebruiker kan de overeenkomst voor een bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen.

6.3 De overeenkomst voor bepaalde tijd, wordt niet stilzwijgend automatisch verlengd.

 

Artikel 7: Tarieven en prijswijziging

7.1 Opgegeven prijzen of tarieven voor de diensten zijn exclusief btw.

7.2 Online Starterstraining kan haar tarieven en prijzen van tijd tot tijd aanpassen.

 

Artikel 8: Facturatie en betaling

8.1 Facturatie geschiedt vooraf.

8.2 Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:

a. via iDEAL;

b. middels een andere door Online Starterstraining aangeboden betalingsmogelijkheid.

8.3 Indien de gebruiker om welke reden dan ook niet tevreden is over de Online Starterstraining kan de gebruiker zijn betaalde bedrag teruggestort krijgen, mits de gebruiker dit per email kenbaar maakt aan info@starterstraining.nl binnen 3 weken na inschrijving. Online Starterstraining stelt het op prijs indien in een dergelijk geval aangegeven wordt door de gebruiker waarom hij niet tevreden is zodat Online Starterstraining haar dienst kan verbeteren.

 

Artikel 9: Verantwoordelijkheid, inhoud van de website en dienstverlening

9.1 De inhoud van de dienst(en) staan duidelijk op de website vermeld.

9.2 Bij de diensten kan bij deelname daaraan de naam van de gebruiker op de website vermeld worden in een inlogomgeving. Indien de gebruiker niet wil dat deze gegevens op de website worden geplaatst, dan dient hij geen gebruik te maken van de dienst.

9.3 Online Starterstraining draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door gebruikers ingebrachte inhoud op de website en/of voor adviezen of commentaar die door gebruikers via de website worden gegeven.

9.4 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van eventuele informatie die hij op de website plaatst.

9.5 Online Starterstraining garandeert niet dat met het opvolgen van de verstrekte instructies of adviezen of met het uitvoeren van de handelingen die op de website staan vermeld het beoogde resultaat zal worden bereikt.

9.6 De inhoud en werking van de website(s) kan zonder nadere aankondiging door Online Starterstraining worden gewijzigd.

9.7 Online Starterstraining kan ten behoeve van onderhoud de website tijdelijk buiten gebruik stellen.

9.8 Bij onvoldoende deelnemers bij een training is Online Starterstraining gerechtigd de training te verzetten naar een andere datum dan wel te annuleren, zulks te bepalen door Online Starterstraining. Indien Online Starterstraining besluit de training te annuleren krijgt een deelnemer, indien het een betaalde training betreft, zijn geld pro rata terug. Online Starterstraining is te allen tijde gerechtigd trainingen te verzetten dan wel te annuleren. Online Starterstraining is te allen tijde gerechtigd om een online live training sessie door een andere trainer of ander bedrijf uit te laten voeren, of het onderwerp van de training te veranderen, dan in het programma is aangekondigd.

9.9 De website kan links bevatten naar andere websites. Online Starterstraining kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Online Starterstraining kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

9.10 Gebruikers kunnen de ‘online live training sessies’ maximaal 1 keer per module volgen. Gebruikers hebben gedurende maximaal 12 maanden toegang tot de online leeromgeving, online.starterstraining.nl.

 

Artikel 10: Verplichtingen van de gebruiker

10.1 De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Online Starterstraining aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

10.2 Indien de gebruiker aan Online Starterstraining bestanden verstrekt, garandeert deze dat de bestanden vrij zijn van virussen en defecten.

10.3 Het is de gebruiker niet toegestaan informatie op de website te plaatsen die de goede naam van Online Starterstraining of van derden aantast.

10.4 De gebruiker is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens voordoen deze wijzigingen onverwijld via zijn account aan Online Starterstraining door te geven.

10.5 Het is de gebruiker niet toegestaan de website en/of de dienst op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Online Starterstraining of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

10.6 De gebruiker zal geen informatie van, via of met gebruikmaking van de website verspreiden/publiceren/bekendmaken/toegankelijk maken die:

a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;

b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;

c. de rechten van Online Starterstraining en/of derden schenden, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de intellectuele eigendomsrechten van Online Starterstraining en/of derden zoals bijvoorbeeld video’s, films en/of documentatie;

d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen.

10.7 Online Starterstraining behoudt zich te allen tijde het recht voor om foto’s, afbeeldingen of teksten te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

10.8 De website mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het is dan ook verboden om, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Online Starterstraining, reclame, merk- of handelsnamen of links naar websites op de website te plaatsen.

10.9 De gebruiker vrijwaart Online Starterstraining volledig van alle mogelijke claims van derden of andere gebruikers van Online Starterstraining die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de door hem via de website verstrekte informatie en/of gegeven adviezen. Daaronder wordt mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat geplaatste informatie of gegeven adviezen inbreuk maken op enig recht van intellectueel eigendom van derden.

 

Artikel 11: Gebruik van gegevens

11.1 Het is de gebruiker alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:

a. het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is;

b. het verzamelen van e-mailadressen.

 

Artikel 12: Blokkering van account en uitsluiting

12.1 De gebruiker erkent dat Online Starterstraining het recht heeft het account van de gebruiker te blokkeren indien de gebruiker of derden misbruik maken van de website(s), er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

12.2 Indien de gebruiker zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, algemene voorwaarden of wet- en regelgeving niet nakomt, dan heeft Online Starterstraining het recht de overeenkomst te ontbinden en het account te blokkeren.

12.3 Indien de gebruiker een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van andere gebruikers in het geding komen, dan kan Online Starterstraining zijn account blokkeren.

12.4 Indien het account van de gebruiker wordt geblokkeerd, dan wordt de gebruiker daarvan via de e-mail in kennis gesteld. Eventuele reeds ontvangen betalingen voor de diensten worden niet terugbetaald.

12.5 Om gebruik te maken van bepaalde gratis diensten, dient de gebruiker te voldoen aan de door Online Starterstraining via de website kenbaar gemaakte eisen. Indien de gebruiker hieraan niet voldoet of de dienst niet gebruikt wordt voor het doel waarvoor de dienst beschikbaar wordt gesteld, dan heeft Online Starterstraining het recht de gebruiker van het gebruik van de dienst uit te sluiten. De gebruiker wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.

12.6 Online Starterstraining heeft het recht om informatie van de website te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website.

 

Artikel 13: Klachten

13.1 Klachten over de diensten kunnen worden gemeld bij:

YelloWij Trainingen B.V.

Adressering conform het op www.starterstraining.nl vermelde adres onder ‘Contact’.

Tel: 088-9392530

e-mail: info@starterstraining.nl

13.2 Online Starterstraining zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht reageren. Indien de klacht gegrond is, zal Online Starterstraining al het mogelijke in werking stellen om het probleem op te lossen. De gebruiker dient Online Starterstraining in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde teksten, afbeeldingen, schetsen, foto’s, video’s en dergelijke berusten uitsluitend bij Online Starterstraining, bij haar licentiegever, bij partners van Online Starterstraining dan wel bij derden zoals in bronnen vermeld.

14.2 Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Online Starterstraining, mag de gebruiker geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen, video’s, programmatuur e.d. die hem via de website ter beschikking worden gesteld kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren, publiceren, vermenigvuldigen of openbaar maken.

14.3 De gebruiker vrijwaart Online Starterstraining voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de gebruiker aan Online Starterstraining verstrekte of op de website geplaatste foto’s, afbeeldingen, video’s of teksten.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid en verjaring

15.1 De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van de dienst. Online Starterstraining staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.

15.2 Online Starterstraining is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Online Starterstraining is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.3 Online Starterstraining streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.

15.4 Online Starterstraining is niet aansprakelijk voor de schade die de gebruiker heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel.

15.5 Alle informatie en gegevens op de website zijn met de grootste zorg samengesteld. Het kan natuurlijk zijn dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden staan. Online Starterstraining is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het gebruik maken van de website of de diensten alsmede technische storingen.

15.6 Online Starterstraining is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door informatie en/of adviezen gegeven aan de gebruiker door andere gebruikers, partners van Online Starterstraining of door Online Starterstraining.

15.7 Online Starterstraining is niet aansprakelijk voor hetgeen zich tussen de gebruiker en een aanbieder van een dienst en/of product afspeelt, ook als Online Starterstraining de twee partijen met elkaar in contact heeft gebracht. Online Starterstraining is geen partij bij de overeenkomst tussen de gebruiker en een aanbieder van een dienst en/of product. Komt de betreffende aanbieder zijn verplichtingen jegens de gebruiker niet na, dan is dat een zaak tussen de aanbieder en de gebruiker en dient de gebruiker de aanbieder hierop aan te spreken.

15.8 Online Starterstraining aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de gebruiker die verband houdt met de geleverde dienst. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan.

15.9 Online Starterstraining is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.10 Indien Online Starterstraining aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Online Starterstraining beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de gebruiker gebruik maakt van een gratis dienst, dan is Online Starterstraining nimmer gehouden tot het uitkeren van schadevergoeding.

15.11 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Online Starterstraining of haar ondergeschikten.

15.12 Alle aanspraken jegens Online Starterstraining die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Online Starterstraining zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 16: Ontbinding

16.1 Online Starterstraining is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

16.2 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de gebruiker, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de gebruiker niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Online Starterstraining vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding.

 

Artikel 17: Overmacht

17.1 Online Starterstraining is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten alsmede iedere andere situatie waarop Online Starterstraining geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

17.2 In geval van overmacht is Online Starterstraining niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de gebruiker ontstane schade, behoudens en voor zover Online Starterstraining als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 

Artikel 18: Geheimhouding

18.1 Online Starterstraining en de gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

18.2 Online Starterstraining verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement die op de website staat.

 

Artikel 19: Beveiliging

19.1 Online Starterstraining zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de gebruiker via de website ingevoerde gegevens.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op elke overeenkomst tussen Online Starterstraining en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Online Starterstraining is gelegen. De gebruiker zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Online Starterstraining schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.